ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္

1. inDriver မိုဘိုင္း အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္းကို သင့္ဖုန္းသို႔ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲလိုက္ပါ။ Play Market ႏွင့္ AppStore တို႔မွတဆင့္ ရႏိုင္ပါၿပီ။

2. မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေရးသြင္းပါ။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ စာတို (SMS) မွတဆင့္ စိစစ္အတည္ျပဳကုဒ္ ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုဒ္ကို ေရးသြင္းပါ။

3. သံုးမည့္နည္းလမ္း <ယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္ သံုးမည္> သို႔ <ခရီးသည္အျဖစ္ သံုးမည္> ကို ေရြးပါ။ ယင္းေနာက္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္းရိွ မီႏူးစာရင္းမွတဆင့္ သံုးမည့္နည္းလမ္းကို အလြယ္တကူျပန္ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။

4. သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသြင္းပါ၊ သင့္ဓာတ္ပံုကို တင္ပါ။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးအစား၊ အေရာင္၊ နံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္သည့္ႏွစ္ စသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

5. သင့္အေနျဖင့္ ကားေခၚအမွာစာမွာသည့္ေနရာ (desk) ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ တည္ေနျပ (GPS) မွတဆင့္ အနီးအနားေနရာမ်ားရိွ ကားငွါးရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပသပါလိမ့္မည္။ ယင္းစာရင္းမွ သင္ႏွစ္သက္ရာ လုိက္ႏိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းရိွေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ေရြးပါ။ ယင္းကို ကလစ္ႏိွပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္တြင္ အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္းက သင္ႏွင့္ ခရီးသည္ကို ခ်ိတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

6. သင့္အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို <ခရီးသည္ရိွ မအားပါ> သို႔ <ခရီးသည္မရိွ လစ္လပ္ေနသည္> ဟု ေျပာင္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ သင္သည္ “ခရီးသည္မရိွ လစ္လပ္ေနသည္” ဟု အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ လုပ္ထားပါက ခရီးသည္မရိွလစ္လပ္ေနေသာကားမ်ား ေျမပံုေပၚတြင္ သင့္အား ခရီးသည္မ်ားမွ ျမင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္သည္ “ခရီးသည္ရိွ မအားပါ” ဟု အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ လုပ္ထားပါက သင့္အား မည္သူမွ် ေႏွာင့္ယွက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွေအာင္ လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

7. ဒုတိယေျမာက္ ေခါင္းစီး <ကြၽန္ုပ္၏ ကားေခၚအမွာစာမ်ား> ေအာက္တြင္ သင္ ေမာင္းပို႔ခဲ့ၿပီးေသာ ကားေခၚအမွာစာမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

8. သင့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါက အက္ပ္ပလီေကး႐ွင္းရိွ မီႏူးစာရင္းကို ဖြင့္လိုက္ၿပီး <ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားျခင္း> ႏွင့္ <ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း> ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

  • ကားေခၚအမွာစာမွာသည့္ေနရာ (desk) တြင္ စာေပးစာယူလုပ္ျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊ ညစ္တီးညစ္ပတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္ရန္ခိုင္းျခင္း၊ အိမ္ငွါးျခင္း အစရိွေသာ မသက္ဆိုင္သည့္ စာတိုမ်ားေပးပို႔ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
  • ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ကားေခၚအမွာစာမွာသည့္ေနရာ (desk) တြင္ လိပ္စာ သို႔ ေစ်းႏႈန္း မပါေသာ မေရရာမေသခ်ာသည့္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးသားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ 
  • ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကားေခၚအမွာစာမွာသည့္ေနရာ (desk) တြင္ သူတို႔သည္ ခရီးသည္မရိွလစ္လပ္ေနေၾကာင္း၊ ဤမွ ထိုသို႔ ေမာင္းပို႔ေပးႏိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေရးသားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
  • ခရီးသည္ထြက္လာရန္ၾကာခ်ိန္ကို အမ်ားဆံုး ၁၀ မိနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကုန္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အတြက္ ေငြထပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
  • ခရီးသည္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခရီးမထြက္ရန္ စိတ္ေျပာင္းသြားပါက ယာဥ္ေမာင္းထံ ခ်က္ခ်င္းဖုန္းေခၚၿပီး သင့္ကားေခၚအမွာစာကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေျပာရမည္။
  • ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ခရီးသည္ႏွင့္အၿပိဳင္ ေစ်းဆစ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယင္းေစ်းႏႈန္းျဖင့္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါက ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္။