ကြၽန္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း

inDriver သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္ ကုမၸဏီတစ္ခု (TNC) ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအျပင္ အစားအေသာက္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကူပြန္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ကိုလည္း တူညီေသာကြန္ရက္တစ္ခုအတြင္း ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါတယ္။

inDriver တြင္ အဓိက်ေသာ ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ဟူ၍မရိွပါ။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဓိကျခားနားခ်က္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းက ေစ်းၿပိဳင္ကမ္းလွမ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပင္ျဖစ္သည္၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းကို ေရြးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ကားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္သလို ယင္းက အသံုးျပဳသူ၏ေငြကို အကုန္က်သက္သာေစၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္တစ္ရပ္ကို ရေစမည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈ၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ လူမႈေရးရာတက္ႂကြသူမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျမင့္ေတြႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းကို မတင္းတိမ္/စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ား/သံုးစြဲသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ထိန္းထားခ်င္ၿပီး အရည္အေသြးန္ိမ့္္ ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုျခင္း မရိွပါ။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဂ်ီပီအက္စ္ (GPS) တည္ေနျပျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းက ခရီးသည္မ်ားကို ငွါးႏိုင္ေသာ/ရႏိုင္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား အကြာအေဝးကို သိရိွေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေျမပံုရိွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္း၏တည္ေနရာကို အြန္လိုင္းမွ ႐ွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား သြားခဲ့သမွ်ေသာခရီးစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ယင္းက ဝန္ေဆာင္မႈကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမွတ္တမ္းမ်ားေပၚတြင္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သလို ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား လည္း ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ယင္းက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစပါမည္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မေကာင္းေသာ/ညံ့ဖ်င္းေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ (ကားငွါးရန္)အမွာစာအနည္းငယ္သာ သို႔ လံုးဝရရိွမည္မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ႐ွ႐ွားႏွင့္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းရိွ တူညီေသာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွလာေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းကိုအလ်င္အျမန္တိုးတက္မႈရေစပါမည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းအသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးလိမ့္ပါမည္။/ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ယင္း တစ္ဖန္ ႐ွ႐ွား၊ ကာဇက္စတန္ ႏွင့္ အျခား(ႏိုင္ငံမ်ား/ေနရာမ်ား) အႏွံ ့အျပားရိွ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြး တိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။